POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO TALIA

I.Postanowienia ogólne

II.Cel i zakres zbierania danych

III.Podstawa przetwarzania danych

IV.Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

V.Pliki „Cookies”

VI.Postanowienia końcowe

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.bieliznatalia.pl jest:

TALIA Sławomir Eckert,

85-738 Bydgoszcz ul. Szajnochy 3 ,

NIP 9671236102, Regon 340775338

zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.

2.Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a. Przetwarzane zgodnie z prawem,

b. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4.Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie sklepu internetowego www.bieliznatalia.pl.

II.CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1.Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów marketingowych, kontaktowania się z Usługobiorcą oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie www.amipack.pl

2.Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

2.1. FORMULARZ REJESTRAJCJI

a. Imię i nazwisko/ firma

b. Adres / siedziba firmy (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

c. NIP firmy

d. Numer telefonu,

e .Adres e-mail.

2.2.FORMULARZ ZAMÓWIENIA

a. Imię i nazwisko/ firma

b. adres dostawy

c. NIP firmy

d. Numer telefonu,

e. Adres e-mail.

2.3.NEWSLETTER - Adres e-mail

3.Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a.Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

b. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: 

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką paletową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. 

c. W przypadku klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w sklepie internetowym.

III.PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1.Korzystanie ze sklepu internetowego, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

2.Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

a.Osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

b. Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem sklepu internetowego przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV.PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1.Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: zamowienia@bieliznatalia.pl.

V.PLIKI "COOKIES"

1.Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2.Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w sklepie internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu , w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3.W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz analityczne.

a.„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia sklepu).

b.„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

c.„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze sklepu przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze sklepu.

4.Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego www.bieliznatalia.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.