REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TALIA

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.bieliznatalia.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep internetowy firmy TALIA Sławomir Eckert dostępny jest pod adresem internetowym www.bieliznatalia.pl i prowadzony jest przez firmę TALIA Sławomir Eckert, 85-738 Bydgoszcz

ul. Szajnochy, NIP 9671236102, Regon 340775338.

II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane nazwy, należy przez to rozumieć odpowiednio:

1. Sprzedający/Sprzedawca– TALIA Sławomir Eckert, ul. Szajnochy 3 Bydgoszcz 85-738, NIP 9671236102, Regon 340775338.

2. Sklep – Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.bieliznatalia.pl prowadzony przez TALIA

3. TALIA - TALIA Sławomir Eckert, ul. Szajnochy 3 Bydgoszcz 85-738 , NIP 9671236102, Regon 340775338.

4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający założenie Konta.

6. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.

7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta.

8. Newsletter - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Sklepu internetowego.

9. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez TALIA. na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.

10. Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami.

11. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i/lub dokumencie zakupu. Za Klienta uważany jest również Konsument.

12. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z TALIA umowę (zakup Produktu) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

13. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a TALIA za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

15. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

16. Usługodawca – TALIA Sławomir Eckert, 85-738 Bydgoszcz ul. Szajnochy 3 ,NIP 9671236102, Regon 340775338

17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

18. Produkt/Towar –przedmiot materialny łącznie z oryginalnym opakowaniem, będący w ofercie Sklepu Internetowego.

19. Dowód zakupu – faktura.

20. Centrum Obsługi Klienta – jednostka organizacyjna TALIA  zajmująca się obsługą zgłoszeń i zamówień Klientów, jak również związanych z nimi reklamacji.

19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz kliknięciu pola Zarejestruj konto. W Formularzu Rejestracji wymagane jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko / nazwa firmy /instytucji, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami wymagane jest również podanie numeru NIP.  

2. Formularz Zamówienia – dodanie pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka umożliwia korzystanie z Formularza Zamówienia w sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Zrealizuj zamówienie” do tego momentu Klient może sam modyfikować wprowadzone dane. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3. Newsletter - W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Sprzedawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3.1.Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów sklepu internetowego., nowych produktach, aktualnych promocjach, oraz inne wiadomości dotyczące Sprzedającego.

3.2.Newsletter wysyłany jest nie częściej niż raz co siedem dni.

3.3. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy na adres mailowy zamowienia@bieliznatalia.pl lub kliknięciu pola „Wypisz się z Newslettera” dostępnego przy Newsletterze.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem następuje w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie internetowym.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęcie do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku, których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login i hasło Klienta.

4. Zamówienia w sklepie internetowym www.bieliznatalia.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 12: 00, w sobotę, w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

5. W przypadku braku dostępności zamawianego towaru lub jakiekolwiek innej trudności w realizacji zamówienia, niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem droga email lub telefonicznie.

V. CENY I PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto

( zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

2. Formami płatności w sklepie internetowym są:

2.1. Przelew bankowy na konto Sklepu Internetowego podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia.

76 1050 1139 1000 0091 4091 7312 (ING Bank Śląski)

2.2. Za pobraniem

2.3. Gotówka w siedzibie firmy przy odbiorze osobistym.

2.4. Przedpłata – klient płaci za zamówiony towar po otrzymaniu od pracownika hurtowni potwierdzenia wartości złożonego zamówienia.

3. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego lub dokonania wpłaty w kasie w siedzibie Sprzedającego.

4. TALIA zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian - z zachowaniem praw nabytych Klienta. W sytuacji braku towaru w magazynie, klient niezwłocznie po dostawie zostanie poinformowany o ponownej dostępności towaru.

5. TALIA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem i odmowy realizacji zamówienia w przypadku fizycznego braku towaru w magazynie TALIA.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Status zamówienia można śledzić w zakładce „Twoje zamówienia” dostępnej poprzez konto Klienta dostępne w Sklepie Internetowym.

2. Wysyłka przyjętego zamówienia nastąpi niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności na rachunku bankowym TALIA.

3. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

4. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

5. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówienia.

6. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

6.1. Kurier KEX-  Przesyłka kurierska

6.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Szajnochy 3 Bydgoszcz 85-738 - w dni robocze w godzinach od 7: 30 do 16:00.

7. Klient nie ma możliwości wyboru firmy kurierskiej. Wybór formy realizacji zamówienia dokonywany jest podczas składania zamówienia w Sklepie

8. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych produktów. Zostanie wskazany w podsumowaniu zamówienia. Szczegółowy cennik dostaw dostępny jest w zakładce „Dostawa”.

9. Wysokość opłat związanych z realizacją zamówienia umieszczana jest na fakturze.

10. Faktura zakupu zostaje wystawiona po opłaceniu zamówienia przez Klienta, gdy wszystkie dostępne  zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

11. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności w celu rezygnacji z zamówienia Klient zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu.

12. Klient przed odebraniem przesyłki powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeśli opakowanie jest uszkodzone Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Sporządzenie protokołu nie wpływa na możliwość dochodzenia roszczeń w razie zakupu wadliwego towaru.

13. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.  Termin realizacji dostępnych zamówionych towarów wynosi 48 h.

2. Zamówienie złożone  w piątek po 12:00, sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, realizacja zamówienia rozpocznie się w poniedziałek (kolejny dzień roboczy )

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia lub odstąpienia od umowy:

1.1. W przypadku Klienta będącego konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki.

1.2.W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar na adres:

Ul. Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz

2. Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy w wysokości tej samej, co przy zakupie lub dokonuje zwrotu towaru we własnym zakresie.

3. Zwrot wartości kupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi niezwłocznie, przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania TALIA o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres: ul. Szajnochy 3 Bydgoszcz 85-738 , lub e-mail zamowienia@bieliznatalia.pl.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

IX. REKLAMACJE

A.  KONSUMENT

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć klientowi towar bez wad.

2. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres siedziby Sprzedającego, telefonicznie pod numerem 52 388 28 64 , 605 88 64 64 oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@bieliznatalia.pl.

3. Klient powinien wskazać w opisie reklamacji m.in. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, rodzaj wady i datę je wystąpienia. Klient ponadto powinien oświadczyć Sprzedającemu czy żąda doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży, czy żąda obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży.

4. Wymogi wskazane w punkcie 3 niniejszego paragrafu mają charakter dobrowolny.

5. Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta. Brak oświadczenia ze strony Sprzedającego w wyżej zakreślonym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. Klient dostarczy wadliwy Produkt na adres: ul. Szajnochy 3, Bydgoszcz 85-738. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

7. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego dostępny jest w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

B. PRZEDSIĘBIORCA

1. Klient niebędący konsumentem zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w momencie jego odbioru pod względem zgodności towaru z zamówieniem, kompletności zamówienia, integralności opakowania, ewentualnych uszkodzeń. Jeżeli Klient niebędący konsumentem stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (protokół reklamacyjny spisany w obecności przewoźnika).

2. W momencie wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta niebędącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

3. Zgodnie z art. 558§ 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania istotnych przyczyn. Odstąpienie od umowy sprzedaży przez sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

5. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

6. Sprzedawca ponosi ograniczoną odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną. Sprzedawca odpowiada w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody , które mogły być przewidziane w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

8. TALIA nie jest producentem Towarów. TALIA nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego produktu. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych TALIA wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Baza danych została zgłoszona do GIODO.

2. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. TALIA zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do www.bieliznatalia.pl  związanego w szczególności z wystąpieniem siły wyższej, koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub usuwania awarii, zmiany oprogramowania lub usuwania błędów ewentualnie w przypadku prób ingerencji przez osoby nieupoważnione.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

3.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

5.  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

8.  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

9.  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

10.Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

11. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez udzielonej zgody autora jest naruszeniem prawa autorskiego, zgodnie przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)